Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telefonní služby:

                              

      Vymezení základních pojmů

Poskytovatel je COOLCZ, s.r.o., jednající Ing. Zdeňkem Mrhalem - MPclick který poskytuje a zajišťuje neveřejné telekomunikační služby v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem, Generální licence GL 27/S/2000 a GL 28/S/2000.

Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, využívá sítě Poskytovatele.

Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy jménem smluvní strany, nebo jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy za smluvní stranu jako její zástupce.

Kontaktní místo Poskytovatele je místo určené pro styk s veřejností. Je jím sídlo poskytovatele a jeho www stránky.

Instalace je zřízení běžného propojení mezi sítí Poskytovatele a koncovým bodem Účastníka. Koncový bod je fyzické místo, ve kterém je účastníkovi předávaná Služba. O předání instalace a prověření funkčnosti Služby je sepsán Předávací protokol, který podepíšou obě smluvní strany, resp. jejich oprávnění zástupci.

Síť je telekomunikační síť MPclick nebo jiných telekomunikačních operátorů.

Území poskytování služeb je Jihomoravský kraj,

     Smlouva

V Návrhu na uzavření Smlouvy je budoucí Účastník povinen uvést identifikační a jiné údaje o své osobě a na požádání předložit Poskytovateli doklady, prokazující správnost uvedených údajů. Smlouva se uzavírá dle §262 Obchodního zákoníku.

Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti přijetím Návrhu na poskytování služeb poskytovatelem a následným zahájením poskytování služby doloženým Předávacím protokolem.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

Smlouva o poskytování služby může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.

V případě odmítnutí Návrhu Poskytovatelem sdělí Poskytovatel budoucímu Účastníkovi nejpozději do 30 dnů od obdržení Návrhu důvody odmítnutí. Poskytovatel může návrh odmítnout v případě, že:

budoucí Účastník odmítne přistoupit na ustanovení těchto Podmínek

lze důvodně předpokládat, že Žadatel nebude stanovené Podmínky dodržovat (např. jestliže v předchozím nebo i jiném současném smluvním vztahu porušoval, či porušuje smluvní podmínky),

požadavek Žadatele je technicky nerealizovatelný a dle výsledků posouzení Poskytovatele by nebylo možné zabezpečit bezproblémové zřízení či poskytování Služby.

budoucí účastník nemá v případě fyzické osoby trvalé bydliště, v případě právnické osoby sídlo nebo provozovnu na území poskytování služeb poskytovatele.

Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku ke Smlouvě nebo jejím přílohám podepsanými Oprávněnými zástupci Účastníka a Poskytovatele.

Převod práv a závazků Účastníka ze Smlouvy a přeprodávání Služby třetím osobám je možný jen s písemným souhlasem Poskytovatele.

Smlouva může být ukončena uplynutím doby, na kterou byla sjednaná, úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby a dále:

dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytování služeb

  1. Poskytovatel se zavazuje:

poskytovat Služby a přístup ke Službám v souladu s těmito Podmínkami a Ceníkem;zřídit požadovanou Službu, prokáže-li technické šetření její realizovatelnost;

udržovat infrastrukturu své Sítě ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanovenými právními předpisy;

provádět běžné opravy v řádném termínu tak, aby závady v poskytování Služby byly odstraněny bez prodlení po jejich vzniku. Po oznámení závad Účastníkem se Poskytovatel zavazuje zahájit práci na jejich odstranění bez zbytečného prodlení;

poskytovat Službu nepřetržitě s výjimkou doby specifikované těmito Podmínkami, doby nezbytné pro údržbu technických zařízení nebo softwarových prostředků, prostřednictvím kterých je Služba provozována;

zveřejňovat informace o případných změnách ve Službě.

     Poskytovatel je oprávněn:

jednostranně obměnit funkce Služby nebo Službu úplně zrušit. Zrušení Služby je Poskytovatel povinen oznámit nejméně tři měsíce předem. Zrušení jednotlivé služby pro závažné technické důvody je poskytovatel Účastníkovi oznámit minimálně měsíc předem. S takovým zrušením Služby Účastník souhlasí;

jednostranně zakázat nebo omezit přístup účastníkovi který hrubě porušuje pravidla přístupu k veřejné síti internet nebo pro technickou či jinou závadu(zavirování) ohrožuje chod celé sítě. Na toto účastníka obvyklým způsobem upozorní do 3 dnů.

vytvářet provozní elektronický registr jako dokladovou část informující o skutečných operacích Zákazníka ve vztahu k Poskytovateli a to včetně objemů přenesených dat a Účastník s tímto souhlasí;

odstranit ze Sítě jakoukoliv informaci, která je v rozporu s ustanoveními těcho Podmínek nebo právním řádem;

Poskytovatel neodpovídá za závady vzniklé mezi koncovým bodem a zařízením Účastníka, stejně tak neodpovídá za závady vzniklé na zařízeních Účastníka.

  1.  Účastník se zavazuje:

používat Službu v rozsahu odpovídajícím smluveným podmínkám a způsobem, který neodporuje platným právním předpisům;

platit cenu za Službu v souladu s cenami platnými v době poskytnutí Služby a ve lhůtě splatnosti uvedeném na platebním dokladu;

platit cenu za servisní úkony, které byly vyžádány Účastníkem a nesouvisí s odstraňováním závad či poruch na zařízeních Poskytovatele;

zajistit, aby koncová zařízení, která instaluje, splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy. Účastník odpovídá za stav, kompatibilitu a funkčnost svých koncových zařízení, která připojuje na zařízení Poskytovatele;

Určeným způsobem neprodleně Poskytovateli oznamovat závady týkající se Služby;

pečovat o zařízení Poskytovatele a neprodleně nahlásit Poskytovateli jakékoliv závady či poruchy zařízení (v případě, že účastník užívá zařízení Poskytovatele);

nepodnikat žádné průniky ani pokusy o průnik do počítačových systémů, Sítí a služeb, pro které nemá přístupové oprávnění;

nepoužívat žádné softwarové ani hardwarové nástroje, které mohou být v rozporu s ustanoveními Smlouvy a které mohou ohrozit bezpečnost Sítě, počítačů nebo jiných systému připojených k Síti a nepoužívat Síť k šíření těchto nástrojů;

neobcházet identifikaci na žádném systému v Síti;nepoužívat Službu a Síť k činnostem (zasílání nevyžádaných hromadných zpráv, velké množství kopií totožných nebo podobných zpráv včetně zasílání velmi objemných zpráv), které by vedly k narušení, znepřístupnění nebo zablokování Sítě a Služby;

nepoužívat jakýkoliv software, který by jakýmkoliv způsobem omezoval jiné Uživatele ani jakkoliv jinak omezovat jiné Uživatele, počítače nebo servery. Nepřetěžovat Síť ani Službu, neměnit parametry Služby, počítačů, serverů a zařízení;

nepřepravovat prostřednictvím Služby a Sítě zprávy, které by byly v rozporu s právními předpisy, ustanoveními Netiket nebo dalšími všeobecně uznávanými etickými a morálními normami;

na výzvu Poskytovatele umožnit pověřeným osobám přístup k zařízení Poskytovatele, včetně koncového bodu, umístěného v prostorách Účastníka za účelem oprav, údržby či demontáže (v případě, že účastník užívá zařízení Poskytovatele);

obstarat souhlas majitele objektu pro instalaci zařízení nutného k poskytování telekomunikační Služby. Souhlas majitele může být nahrazen prohlášením Účastníka o tom, že majitel vyslovil souhlas s instalací. V tomto případě nebude vyžadován písemný souhlas majitele, avšak Účastník je přímo odpovědný za veškeré závazky k majiteli objektu vzniklé v souvislosti s instalací;

nepostupovat třetím osobám heslo pro připojení ke Službě. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětného hesla je Účastník povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli, až do oznámeni je Účastník odpovědný za každé užití hesla;

dodržovat všeobecná pravidla chování se uživatelů Internetu – Netiket

neprodleně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě a to jména a příjmení nebo obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, IČ, DIČ, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Součástí Instalace jsou veškerá zařízení poskytnutá Poskytovatelem za účelem vytvoření datového okruhu připojení k síti Poskytovatele nebo připojení k síti Internet.

Účastník není oprávněn přemísťovat jakákoliv zařízení Poskytovatele z místa instalace, ani s nimi manipulovat v prostoru místa instalace, ani do zařízení jakkoliv zasahovat. Je povinen jej používat podle instrukcí sdělených Poskytovatelem při instalaci;

Účastník není oprávněn disponovat se zařízeními Poskytovatele např. zastavovat je nebo zadržovat. Účastník nese odpovědnost za poškození zařízení, případně jeho ztrátu. V případě odcizení je povinen tuto událost neprodleně nahlásit Policii ČR a nejpozději do nejbližšího pracovního dne Poskytovateli;

Po ukončení Smlouvy je Účastník povinen bez zbytečného prodlení umožnit odinstalování zařízení a vrátit Poskytovateli vypůjčený nebo pronajatý majetek (zařízení), který obdržel za účelem poskytování Služby. V případě, že Účastník odmítne vypůjčený nebo pronajatý majetek vrátit, má Poskytovatel nárok uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč v případě zařízení pro bezdrátové připojení k Síti. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejím ukončení.

  1.  

Za hrubé porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje případ, kdy Poskytovatel nezřídil požadovanou Službu ani v přiměřené době po uplynutí lhůty uvedené ve Smlouvě.

Za hrubé porušení Smlouvy Účastníkem se považuje případ, kdy Účastník
je opakovaně v prodlení s úhradou účtované ceny za poskytnuté Služby nebo části takové ceny déle než 15 dní po datu splatnosti;

poskytl Poskytovateli nesprávné údaje v souvislosti se zřízením Služby nebo odmítl prokázat správnost údajů.

opakovaně zavinil závažné poškození, ztrátu nebo zničení zařízení Poskytovatele.

opakovaně a přes písemné či elektronické upozornění používá poskytovanou telekomunikační Službu nebo zařízení Poskytovatele v rozporu se Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami nebo obecně platnými právními předpisy;

odepře Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Účastníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy;

neodpojí bez prodlení své zařízení od veřejné Sítě nebo Sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení a jiné závady na Síti, ačkoliv byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván.

  1.  

Způsob uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace). Nároky Účastníka v případě přerušení dodávky služby. Způsob hlášení poruch.

V případě omezení nebo neposkytnutí Služeb podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele vůči Účastníkovi určena jako odpovědnost urychleně odstranit závady dle závažnosti poruchy, nejpozději však do 30 dnů a vrátit již zaplacené a neoprávněně účtované částky, kterých výše je určena poměrnou částí doby, po kterou byla Služba omezena nebo neposkytnuta; a toto se netýká omezení při porušení čl II.

Za omezení nebo neposkytnutí Služby se považuje takový stav, kdy kvalita a rychlost přenosu dat prostřednictvím Služby nedosahuje deklarovaných parametrů po dobu 3 dnů bezprostředně po sobě následujících.

Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly jako důsledek neoprávněného zásahu Účastníka do jakékoliv ze součásti instalace. V takovém případě si Poskytovatel bude účtovat náhradu na odstranění závady.

Poskytovatel neodpovídá za škody, které vzniknou jako důsledek překročení kapacity Sítě, poruchy nebo závady, v důsledku opravy nebo údržby sítě nebo její součásti.

Poskytovatel neodpovídá za provoz, funkčnost a kompatibilitu zařízení účastníka, hardwarové a softwarové vybavení, prostřednictvím kterého je Služba užívána. Rovněž neodpovídá za ty části Sítě, které jsou provozovány jinými subjekty.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli náklady, ušlý zisk, ekonomické ztráty, soudní řízení nebo následné ztráty vzniklé v důsledku užívání nebo nemožnosti přístupu k Síti.

  1. Cena služeb, platební podmínky

Ceny poskytovaných Služeb jsou uvedeny v platném Ceníku služeb. Ceník služeb je k dispozici v kontaktních místech Poskytovatele.

Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc.

Poskytovatel provádí vyúčtování formou vystavení daňového dokladu - faktury Účastníkovi takto:

jednorázové platby (např. instalace) jsou účtovány Poskytovatelem před aktivací služby;

pravidelné platby jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně;

pravidelné platby za neúplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém je Služba poskytována a jsou určeny poměrnou částí za dobu, po kterou byly poskytovány.

Účtované částky musí být uhrazeny na účet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu nejpozději v den splatnosti, jinak je Účastník v prodlení.

Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady spojené s rozesláním upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto náklady je Účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.

V případě, že dojde ke změně nákladů, cenových předpisů nebo ke změně právních předpisů spojených s poskytovanou Službou je Poskytovatel oprávněn měnit cenu Služby.

Platba za poskytnutou Službu na základě daňového dokladu může být provedena v hotovosti, převodem z účtu, nebo povolením inkasa z účtu. Je-li Účastník v prodlení s platbou ceny Služby, je Účastník povinen platit z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  1. Omezení a zastavení poskytování Služby

Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v případě rozhodnutí orgánů ČR v období mimořádné situace, nebo z jiného důležitého obecného zájmu, ze závažných technických důvodů a v případě, že Účastník neplní smluvní povinnosti dle těchto Všeobecných podmínek.

Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných cen za Služby a za periodické platby podle Smlouvy není dotčen omezením nebo zastavením poskytování Služeb z důvodu prodlení Účastníka s úhradou těchto cen Služby. Tento nárok trvá až do ukončení Smlouvy.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Službu pokud tato bude Účastníkem využívána v rozporu s právním řádem České republiky, morálními a etickými zásadami.

Ustanovení společná a závěrečná

Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a žadatelem nebo Účastníkem, která může mít vliv na posuzování a rozsah plnění z této Smlouvy musí být vedená v písemné formě nebo elektronicky.

V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Účastník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto podmínek.

Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. Pro případ, že nedojde k dohodě při řešení sporů, se smluvní strany v souladu s §89a OSŘ dohodly, že spory se Smlouvy bude rozhodovat soud místně příslušný sídlu Poskytovatele, pokud není sjednána ve smlouvě rozhodčí doložkaů pokud je rozhodčí doložka sjednána , má přednost rozhodce.

GDPR-osobní údaje zpracováváme dle nařízení EU 2016/679 - GDPR

Právní vztahy vzniklé při poskytování Služby se řídí těmito Podmínkami a Ceníkem

Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1. 2014.

Poskytovatel má právo měnit Všeobecné podmínky a je povinen tuto změnu oznámit předem Účastníkovi ve lhůtě, která nebude kratší než 3 měsíce.

 

COOLCZ s.r.o.    V Hustopečích 1. 1. 2014