…ONLINE A V POHODĚ…

 

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

(připojení pevným spojem k síti internet)

 

uzavřená mezi

COOLCZ s.r.o.

Husova 28

693 01  Hustopeče

IČO: 27699471

DIČ: CZ27699471

Zapsaná 8.září 2006 v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C52853 

Tel/fax: 739054060, 519413877

E-mail: mpclick@mpclick.cz

             www.mpclick.cz

(dále jen poskytovatel)

a

Obchodní firma                                      Ulice / č.p.                                       
Jméno Příjmení     Město  
Kontaktní telefon   PSČ  
IČO   zařízení na adrese
DIČ   Ulice / č.p.   
Dat. narození   Město + PSČ  
Č. OP.   email  
pozn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(dále jen zákazník)                                                                   

                                                                                                             

1. Předmět smlouvy

1.1.   Poskytovatel zajišťuje  zákazníkovi službu poskytování telekomunikačních služeb, to je zajištění  trvalého přístupu k síti Internet bez omezení dat a času rychlostí agregované 1:4 viz.níže

 

Tarify INTERNET 5 N MPclick.cz

INTERNET  /  aktivace 1 ,-

    rychlost

       download / upload    v agregaci 1 : 4

 

měsíčně

 

 ročně 10% sleva

 

10/1 Mega

417 Kč

375 Kč

 

15/2 Mega

480 Kč

432 Kč

 

20/3 Mega

590 Kč

531 Kč

 

Televize

 

název

 

 měsíčně

 

ročně 10% sleva

 

k tarifu 10/1 Mega

99 Kč

89 Kč

 

k tarifu 15/2 Mega

69 Kč

62 Kč

 

k tarifu 20/3 Mega

 ZDARMA

 ZDARMA

 

balíček INTERNET + TV

 

 název

 

 měsíčně

 

ročně 10% sleva

 

 10/1 NET + TV

516 Kč

464 Kč

 

 15/2 NET + TV

549 Kč

494 Kč

 

 20/3 NET + TV

590 Kč

531 Kč

 

Ceny jsou včetně DPH.

*Cena se slevou je výsledná cena při předplacení tarifu na 1 rok dopředu.

Na tarify není uplatňováno FUP. Tarify jsou bez časového nebo datového omezení.

 

2. Povinnosti poskytovatele

2.1.      Poskytovatel se zavazuje připojit zákazníka ke své sítí přes přístupový bod bezdrátové sítě.

3.  Povinnosti zákazníka

3.1.  Zákazník se zavazuje neprovádět žádné změny v nastavení datové linky související s poskytováním služby, které by měly za

   následek poruchu nebo její zneužití.

3.2.  Zákazník se zavazuje závadu v předmětu poskytování této služby neprodleně telefonicky hlásit poskytovateli.

3.3.  Tato informace musí obsahovat údaje o uživateli, IP adresu, popis závady, čas vzniku a čas nahlášení závady, jméno osoby oprávněné k jednání za uživatele ve věci vyřešení závady, telefonní kontakt. V případě, že se jedná o poruchu na  zařízení uživatele , poskytovatel se zavazuje odstranit poruchu do 48h od nahlášení. Pokud bude zjištěna závada na zařízení uživatele (PC), bude uživateli     vyúčtována celá oprava včetně dopravného ihned po odstranění poruchy. POZOR! Radiové zařízení je nutné za bouřky odpojit.

Pro hlášení poruchy je možné použít tel. čísla:

                              tel: 739 054 060                              

v pracovní době   9.00 – 17.00 hod

 

4.  Platební podmínky

4.1.   Zákazník provede úhradu platby nejpozději do 10. dne každého měsíce, pokud není dohodnuto jinak. Za den úhrady platby se považuje den, ve který je částka připsána na účet poskytovatele. Složenky k úhradě společnost nezasílá. V případě, že bude zákazník s platbou v prodlení, má poskytovatel právo požadovat po zákazníkovi úroky z prodlení ve výši zákonné sazby úroku z prodlení z celkové dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Poskytovatel a zákazník se smluvně dohodli na jednorázovém aktivačním poplatku

za zavedení služby ve výši:

Aktivace

 

Užívání

Cena včetně DPH

 

neurčitá (zapůjč HW)

1,-

 

neurčitá (vl. zařízení)

1,-

 

neurčitá (zakoupení zař.)

2500,-

Poplatek je splatný po zahájení poskytování služby.

Hodnota zapůjčeného zařízení :

Zařízení

Cena včetně DPH

Wireless Access Point

2500,-

Instalace + UTP  10 m + dopravné

2500,-

celkem

5.000,-

 

Možné doplatky:

 

NÁKLADY

Cena včetně DPH

 

Síťová karta

300,-

 

Pozink konzola

200,-

 

Pozink. Konzola 2

400,-

 

Připojení 2 PC

700,-

 

Doplatek UTP ( 10,-/m )

 

 

Napájení po ethernetu

250,-

 

Switch 5 port

400,-

 

Wireless Access Point

900,-

 

Pozn.

 

 

CELKEM

 

 

4.2.  Dojde-li ze strany poskytovatele k přerušení předmětu plnění této smlouvy na více než 24 hodin, má zákazník právo na slevu z měsíčního poplatku za každých 24 hod.

4.3.  Dojde-li ze strany poskytovatele k přerušení předmětu plnění této smlouvy o více než 10 dní v kalendářním měsíci, má zákazník právo na slevu jednoho měsíčního tarifu dle uzavřených smluvních podmínek. Poskytovatel uplatňuje na síti agregaci. Agregace znamená, že rychlost, která je smluvená je rychlostí maximální, ale pokud dojde k vytěžování přenosových prvků ve špičkách, je možné, že rychlost klesne až na minimální agregační poměr. Příklad : pokud zákazník sjednal tarif 10000/1000 v agregaci 1:4, tak je možné, že ve špičce klesne tato rychlost na čtvrtinu , tzn 2500 kbit v downloadu a 250 kbit v uploadu. Odhadovaná a stabilně dosahovaná rychlost je ze zkušeností minimálně 80% nominální sjednané rychlosti. Pokud se parametry služby trvale nebo pravidelně a opakovaně rozchází s uvedeným tvrzením, má zákazník právo na reklamaci dle následujícího bodu a bodů smlouvy 3.2 a 3.3.  

4.4.  Zákazník  má povinnost uplatnit reklamaci služby do 2 měsíců od nahlášení poruchy, pokud zákazník nárokuje slevu, je nutné ji přesně vyčíslit včetně nárokovaného období. Reklamaci je nutné vyhotovit písemnou formou a doručit na adresu poskytovatele.  Reklamace se vyřizují nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace složitější technické šetření, vyřizuje se reklamace nejpozději do 2 měsíců od jejího doručení.

4.5.   Za ostatní služby si poskytovatel účtuje částku, která je platná v aktuálním ceníku poskytovatele.

5.  Další ustanovení

5.1.  Dotovaná cena instalace: Smluvní strany se dohodly na ceně instalace 2500,-, která bude účtována v případě, že zákazník neuhradil 12 a více pravidelných měsíčních plateb. 

5.2.  Zařízení je po celou dobu trvání smluvního vztahu majetkem firmy COOLCZ, s.r.o. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět pouze písemnou formou. Výpovědní lhůta je 30 dnů a začíná běžet od druhého dne po doručení výpovědi. Po dobu výpovědní lhůty jsou všechny smluvní strany povinny plnit své smluvní povinnosti.

5.3.   Zákazník odpovídá za zapůjčené zařízení. Poskytovatel a zákazník se dohodli, že zákazník uhradí případnou škodu způsobenou bleskem, přepětím či jiným zásahem na zapůjčeném zařízení poskytovateli.

5.4.   Poskytovatel má právo smlouvu jednostranně vypovědět v případě, kdy bude zákazník více než třicet dní v prodlení s úhradou každé, byť jednotlivé platby za poskytované služby.

5.5.   V případě ukončení smlouvy se zákazník zavazuje vrátit zapůjčené zařízení do 10 dnů ode dne ukončení smlouvy. Pokud zákazník tak neučiní ve stanovené lhůtě,  je účtován zákazníkovi poplatek za svoz a deinstalaci zařízení ve výši  1000,-. Pokud zákazník zařízení nevrátí ve stanovené lhůtě a nedovolí svoz a deinstalaci zařízení, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat zákazníkovi zařízení ve výši vyznačené v této smlouvě a ten je povinen toto zaplatit ve lhůtě stanovené ve faktuře vystavené poskytovatelem.

5.6.   Poskytovatel má právo dočasně pozastavit poskytování služeb a to v případě, že zákazník je s úhradou faktury v prodlení více jak 10 kalendářních dnů. Po dobu pozastavení poskytovaných služeb nemá zákazník právo na slevu za dny, po které nebylo možné službu používat v důsledku neplnění závazků zákazníka.

5.7.   V případě, že poskytovatel musí zákazníkovi zaslat písemnou upomínku o nedoplatcích na jeho adresu má poskytovatel právo vystavit daňový doklad na 50 Kč za každou vystavenou upomínku. Upomínky jsou vystavovány v periodě 14-ti dní.

5.8.   Obnovení poskytování služeb, které bylo omezeno nebo přerušeno v důsledku závažného porušení smluvních závazků uživatele, může být provedeno až po úplném uhrazení všech dlužných částek včetně příslušenství. Provozovatel má právo vystavit současně s obnovením poskytování služeb fakturu (daňový doklad) na zaplacení ceny za obnovení služeb ve výši 500,- Kč za každý okruh nebo přípojku.

5.9.   Mimosoudní řešení sporů : Český telekomunikační úřad je subjektem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb v rozsahu právní působnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) a zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poštovních službách“). Podrobnosti na https://www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu.

5.10.   Ceny uvedené ve smlouvě zahrnují příslušnou DPH.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nevýhodných podmínek, smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Zákazník uhradil při převzetí wi-fi zařízení hotově částku:……………….…….. Kč s DPH

Platba za poskytované služby je vždy do 10 dne v měsíci ve výši: …………….Kč s DPH

na č.ú. 2600056090/2010   pod variabilním symbolem…………………………….................

Celková cena zapůjčeného zařízení je 5000,- Kč s DPH

 

            

AP:

192.168.43.231

MAC adresa:

 

SMTP:

smtp.mpclick.cz

pozn.

 

 

 

 
 
 
 

 V …………………………………. dne ………………………

 

 

 .......………………...................                                                                                  ..............................................

               zákazník                                                                                                                 COOLCZ s.r.o.

                                                                                                                                          Ing. Zdeněk Mrhal